ارزشیابی دانش‌آموزان را به هوش مصنوعی بسپارید

هوشیو ارزشیابی دانش‌آموزان را به هوش مصنوعی بسپارید به گزارش هوشیو، برگزاری امتحان، تصحیح کردن برگه‌های امتحانی و بررسی تکالیف دانش‌آموزان، فرایندی متداول در نظام آموزشی کشورها به شمار می‌رود که توسط معلم، به‌منظور سنجش و تعیین سطح دانش‌آموزان انجام می‌شود. تصحیح دستی برگه‌های امتحانی توسط معلم، همواره با چالش و محدودیت‌هایی همراه بوده که خستگی معلم و تضعیف سیستم آموزشی را به […] ارزشیابی دانش‌آموزان را به هوش مصنوعی بسپارید تیم تحریریه

۰۳ تیر , ۱۴۰۳ - 15:00
 0  1
ارزشیابی دانش‌آموزان را به هوش مصنوعی بسپارید

هوشیو
ارزشیابی دانش‌آموزان را به هوش مصنوعی بسپارید

به گزارش هوشیو، برگزاری امتحان، تصحیح کردن برگه‌های امتحانی و بررسی تکالیف دانش‌آموزان، فرایندی متداول در نظام آموزشی کشورها به شمار می‌رود که توسط معلم، به‌منظور سنجش و تعیین سطح دانش‌آموزان انجام می‌شود. تصحیح دستی برگه‌های امتحانی توسط معلم، همواره با چالش و محدودیت‌هایی همراه بوده که خستگی معلم و تضعیف سیستم آموزشی را به […]

ارزشیابی دانش‌آموزان را به هوش مصنوعی بسپارید
تیم تحریریه

واکنش شما چیست؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow