با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید

کاربـران بـازار، ۱٫۸۵ میلیـارد بـار، برنامه و بـازی دانلود یا به روزرسـانی کرده انـد

کافـه بـازار، گزارش صنعـت برنامه هـای موبایل ایران در سـال ۹۸ را بـا هدف سـاختن تصویری روشـنتر از صنعـت برنامه هـا و بازیهای موبایلـی اندروید، تدوین کرده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، در انتهـای سـال ۹۸ ،بـازار بـه عنوان بســتر توزیـع برنامـه، بـازی و ویدئـو، ۴۱ ّ میلیون نصب فعال داشـته اسـت.
کاربـران بـازار، ۱٫۸۵ میلیـارد بـار، برنامه و بـازی دانلود یا به روزرسـانی کرده انـد. همچنین ۳٫۷ میلیـون خریدار محصـوالت دیجیتال، با ثبت بیـش از ۲۴ میلیـون تراکنـش موفق، ۱۸۹ میلیارد تومـان درآمد خالص نصیـب توسـعه دهنده های بـازی و برنامـه کرده انـد که در مقایسـه با سـال ۹۷ ،۸۳ درصد افزایش داشـته اسـت. در ایـن گـزارش ضمن بررسـی رفتار کاربران، میزان رشـد شـاخص های مختلف در ۲۴ دسـته ی برنامه و ۱۲ دسـته ی بازی نیز ارائه شـده است.
صنعـت برنامه هـای موبایـل و کسـب وکارهای آنلاین هم در سـال ۹۸ تحـت تأثیـر روندهـای کلان اقتصـادی و اجتماعی مانند شـیوع کرونا بـود. ولی بررسـی این صنعت نشـان میدهـد، روند رو به رشـد آن در سـال ۹۸ همچنان حفظ شـده است. کافـه بـازار تلاش میکنـد شـاخصهای صنعـت و روند تغییـر آن با انتشـار این نـوع از گزارشها، بـرای تمام بازیگران صنعـت برنامه های موبایلـی در دسـترس و واضـح شـود؛ تـا بتواننـد با آگاهـی عمیقتر و شـناخت بهتـر از گذشـته، تصمیمـات درسـت تری بـرای دسـتیابی به آینـدهای روشـن تر بگیرند.