با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور دسته بندی

کسب و کار

اختلالات گسترده در سطح ملی درصورت عدم تخصیص ارز

کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) در بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت ادامه روند عدم تخصیص ارز به تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، در…

بروکرها در هر مبادله فناوری جایزه می‌گیرند

کارگزاران تجارت فناوری یا همان بروکرهای فناوری، غالباً نقش واسطه را میان صاحبان عرضه و تقاضای فناوری ایفا می‌کنند. بر اساس طرح جهش تجارت فناوری، برای ترغیب این عناصر مهم در زیست بوم نوآوری کشور، بروکرها در هر معامله یک جایزه دریافت می‌کنند.

کاربـران بـازار، ۱٫۸۵ میلیـارد بـار، برنامه و بـازی دانلود یا به روزرسـانی کرده انـد

کافـه بـازار، گزارش صنعـت برنامه هـای موبایل ایران در سـال ۹۸ را بـا هدف سـاختن تصویری روشـنتر از صنعـت برنامه هـا و بازیهای موبایلـی اندروید، تدوین کرده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش، در انتهـای سـال ۹۸ ،بـازار بـه عنوان بســتر توزیـع…