با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

تغییر سلول

دانشمندان سلولها را برای انجام کارکردهای بدن بازنویسی می کنند

تیمی از محققان دانشگاه استنفورد روشی را تدوین کرده اند که قادر به استفاده مجدد از سلولها برای استفاده از مواد مصنوعی است که توسط محققان تهیه شده است تا ساختارهای مصنوعی ایجاد کند و بتواند عملکردهایی را در بدن انجام دهد. سلولها مهندس…