با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

سفر فضایی

کشف اکسیژن قابل تنفس برای اولین بار در یک کهکشان!

اکسیژن بسیار مهم است زیرا بدون آن ، هیچ جانداری زنده نیست. این مسئله همچنین وقتی ما به دنبال سفرهای احتمالی فضایی هستیم و شاید سیارات جدیدی برای زندگی پیدا کنیم نیز از اهمین بسزایی برخوردار است. حال به نظر می رسد شاید در آینده بسیار دور ،…